Privacyverklaring Fiksem IT

Inleiding
Deze verklaring is van toepassing op alle door Fiksem IT geleverde producten en diensten.

Fiksem, gevestigd op de Orgelstraat 9, 6922 JJ Duiven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fiksem IT verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die Fiksem IT van u nodig heeft of noodzakelijk kunnen zijn voor de hieronder omschreven doeleinden en die door Fiksem IT in ieder geval verwerkt worden, zijn:
? voorletters en achternaam
? eventueel uw bedrijfsnaam
? adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode + woonplaats)
? telefoonnummer (mobiel of vast)
? e-mailadres
? bankgegevens
? btw-nummer.

Verwerkt Fiksem IT ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende het ras. Fiksem IT verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom hebben we deze gegevens nodig?
Als u een relatie met Fiksem IT aan wil gaan, dan willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn.
Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
? u te kunnen bellen of te e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
? u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
? om interviews af te kunnen nemen en het aangeleverde materiaal, zoals foto?s aan te kunnen leveren aan de opdrachtgever.
? om goederen en diensten bij u af te leveren.
? door de wettelijke verplichting, bijvoorbeeld voor het doen van de belastingaangifte.
? gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Alleen als deze in verhouding staan tot het soort dienstverlening van Fiksem IT, bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Fiksem IT. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ?uitschrijven? te klikken.

Wij zullen uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doelen gebruiken.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Fiksem IT gehouden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Fiksem IT blijft op de hoogte van de ontwikkelingen over de verwerking van persoonsgegevens en houdt de ontwikkelingen daarin bij. Binnen dat kader heeft Fiksem IT het recht om deze privacyverklaring te wijzigen en de tekst aan te passen aan de laatste stand van zaken.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Fiksem IT zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is en zich houden aan de wettelijke bewaartermijnen.

Delen met anderen/verstrekking van uw gegevens aan derden
Fiksem IT verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, onze opdrachtgever of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in opdracht van ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek via de e-mail naar vroug.fikke@fiksem.nl of per post Orgelstraat 9, 6922 JJ Duiven.

Beveiliging
Fiksem IT hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Fiksem IT heeft daarvoor technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedereen die bij Fiksem IT toegang heeft tot de persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij de wet- of regelgeving niet anders bepaald is. In het geval Fiksem IT gebruikmaakt van de diensten van derden, zal Fiksem IT in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens afspraken maken over de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacyrechten
Als u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Fiksem IT u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via de mail vroug.fikke@fiksem.nl of per post Orgelstraat 9, 6922 JJ Duiven.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via de e-mail vroug.fikke@fiksem.nl of per post Orgelstraat 9, 6922 JJ Duiven.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 10 juli 2020.

en_GBEN
small_c_popup.png

Get in touch with us!